Content »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

TEABEOHUTUS

 

meie andmeturbe põhimõtted

Andmeturbe esmane eesmärk on Stera kontserni vastutusel olevate tegevuste järjepidevuse tagamine igasugustes tingimustes. Eesmärgipärane ja efektiivne andmeturve teeb võimalikuks Stera tegevusega seotud IKT-lahenduste kasutatavuse, protsessides ja teenustes kasutatavate andmete terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse igasugustel tingimustel kõigis tegevusriikides. Need põhimõtted loovad aluse Stera kontserni infosüsteemide ja andmetöötluse turvalisuse tagamiseks.

Stera andmeturbe põhimõtted »

MEIE ANDMEKAITSEPOLIITIKA

Andmekaitsepoliitika abil püüame kaitsta Stera klientide, töötajate ning teistesse sidusgruppidesse kuuluvate isikute isikuandmete töötlemisega seotud õigusi ning kindlustada andmete käitleja õigusi ja kohustuste täitmist, kui on tegemist isikuandmete käsitlemisega.

Andmekaitse all mõeldakse privaatsuse kaitsmist. Andmekaitsega seoses pööratakse erilist tähelepanu isikuandmete kaitsmisele ning sellele, et kõrvalised isikud ei pääseks andmetele ligi. Lisaks hoolitsetakse selle eest, et isikuandmeid töötlevad inimesed on omandanud kokkulepitud praktika andmete kaitsmiseks ning nende konfidentsiaalseks säilitamiseks. Andmekaitse on oluline osa Stera tegevuses seoses teabeohutusega kõigi isikuandmete töötlemisel.


Meie andmekaitseraportid »

8-final-en.png

 
 
 


Tagasi