Innehåll »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

VÄRDEN OCH ETISKA REGLER

 

VÄRDEN

Värden som styr vår verksamhet på Stera. 

Kundorientering – Vi vill fördjupa vårt samarbete med våra kunder för att hitta nya och allt mer konkurrenskraftiga lösningar för våra kunders behov. Vi håller våra löften, vi är flexibla och vi böjer oss för kundförändringar. Vi analyserar vår verksamhet och gör ständiga förbättringar. 

Effektivitet – Vi har alla ett ansvar att se till att saker och ting fortskrider smidigt och förnuftigt. Tillsammans sätter vi upp utmanande mål och arbetar mot dem på ett systematiskt och effektivt sätt. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet, produktivitet och expertis och kommer på nya lösningar.

Medarbetarnöjdhet – Vi värdesätter och uppmuntrar varandra, litar på varandra och delar med oss av de kunskaper och färdigheter vi behöver för att arbeta. Vi ger konstruktiv återkoppling. Vi accepterar människors olikheter, men inte dåliga arbetsresultat eller brott mot gemensamma spelregler.

8-se.png

 
 
 
 

ETISKA REGLER 

Hållbarhet – Ärlighet är utgångspunkten i Steras alla affärer, uttalanden och rapporter, liksom livsnerven för hållbar utveckling. Vi håller våra löften och åtaganden. 

Insyn i verksamheten – Vi informerar öppet och ärligt om vår verksamhet, i enlighet med gällande lagar och allmänt vedertagen praxis på kapital- och finansmarknader.

Behandling av immateriellt intellektuellt kapital – Vi anser att det är viktigt att skapa och skydda kunskap och immateriellt tillgångar. 

Intressekonflikter, gåvor och mutor – Företagets medarbetare måste undvika aktiviteter som leder till en intressekonflikt. Stera förbjuder korruption och mutor över hela sin verksamhet.

Respekt för och främjande av mänskliga rättigheter – Stera respekterar och främjar de universella mänskliga rättigheter som definieras i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Dessa inkluderar bland annat tankefrihet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, religion och fredlig sammankomst. Ingen diskrimineras på grund av ras, ålder, nationalitet, kön eller sexuell läggning. Stera tolererar inte användning av tvångsarbete eller barnarbete.

Personalpolicy – Alla chefer ska aktivt och ändamålsenligt främja en ledningskultur i linje med Steras värden. Som arbetsgivare har Stera förbundit sig att behandla sina medarbetare lika, opartiskt och jämlikt. Inga trakasserier är tillåtna.

Genom att följa Steras värden och etiska riktlinjer, skapar vi mervärde för våra intressenter och skapar större attraktivitet som arbetsgivare.

 

ANONYMOUS REPORTING CHANNEL (EN)

Stera's employees and other stakeholders may submit reports of suspected misconduct, violations of Stera's values or Stera's Code of Ethics to the anonymous reporting channel anonymously; these reports can also be made in the reporter's own name. The reporting channel gives Stera the opportunity to obtain information about issues early on and address them.

Whistleblowing and raised issues are treated with absolute confidentiality and only handled by personnel with the appropriate report-processing clearance. The person reporting issues or abuse will retain their anonymity at all times.

The personnel processing the report do not have access to any metadata or an IP address that could be used to identify the reporter. All notifications are encrypted at the time of creation with a symmetrical and asymmetric strong encryption algorithm that cannot be decrypted or changed afterwards. Processors will only be informed of the time of the notification and the content of the notification.

Thank you for helping the Stera Group act as a responsible company and promoting good business practices!

Send an anonymous report here.

 
Privacy Notice of the Whistleblowing Notification Channel
 


Företagsansvar