Sisältöön »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

ARVOT JA EETTISET SÄÄNNÖT

 

ARVOT

Arvot ohjaavat toimintaamme Steralla. 

Asiakaslähtöisyys - Haluamme syventää yhteistyötä asiakkaidemme kanssa löytääksemme uusia ja yhä kilpailukykyisempiä ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Pidämme lupauksemme, olemme joustavia ja taivumme asiakkaan muutoksiin. Analysoimme toimintaamme ja teemme jatkuvaa parantamista. 

Tuloksellisuus - Kannamme jokainen vastuumme siitä, että asiat etenevät sujuvasti ja kokonaisuuden kannalta järkevästi. Asetamme yhdessä haasteellisia tavoitteita ja etenemme niitä kohti suunnitelmallisesti ja tuloksekkaasti. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, tuottavuutta ja osaamistamme sekä ideoimme uusia ratkaisuja.

8-final-fi.png

 
 
 

Henkilöstötyytyväisyys - Arvostamme ja kannustamme toisiamme sekä luotamme toisiimme ja jaamme työntekemisen kannalta tarvittavat tiedot ja taidot toisillemme. Annamme rakentavaa palautetta. Hyväksymme ihmisten erilaisuuden, mutta emme huonoa työsuoritusta emmekä yhteisten pelisääntöjen rikkomista.

 

EETTISET SÄÄNNÖT

Kestävä kehitys - Rehellisyys on Steran kaiken liiketoiminnan, lausuntojen ja raporttien peruslähtökohta sekä kestävän kehityksen elinehto. Noudatamme tehtyjä lupauksia ja sitoumuksia. 

Toiminnan läpinäkyvyys - Tiedotamme toiminnastamme avoimesti, rehellisesti voimassa olevien lakien sekä pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden yleisesti hyväksyttyjen toimintatapojen mukaisesti.

Aineettoman henkisen pääoman käsittely - Pidämme tärkeänä tiedon ja aineettoman pääoman luomista ja suojelemista. 

Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset - Yhtiön työntekijöiden on vältettävä toimintaa, joka johtaa eturistiriitaan. Stera kieltää korruption ja lahjonnan kaikessa toiminnassaan.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen - Stera kunnioittaa ja edistää toiminnassaan Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Näitä ovat muun muassa ajattelun, mielipiteen, ilmaisun, uskonnon ja rauhanomaisen kokoontumisen vapaus. Ketään ei syrjitä rodun, iän, kansalaisuuden, sukupuolen tai sukupuolisen suuntautuneisuuden perusteella. Stera ei hyväksy pakkotyön tai lapsityövoiman käyttöä.

Henkilöstöön liittyvät toimintatavat - Kaikkien esimiesten edellytetään edistävän aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti Steran arvojen mukaista johtamiskulttuuria. Stera on työnantajana sitoutunut kohtelemaan työntekijöitään tasapuolisesti, puolueettomasti ja tasa-arvoisesti. Minkäänlainen häirintä ei ole sallittua.

Steran arvoja ja eettisiä toimintaohjeita noudattamalla luomme lisäarvoa sidosryhmillemme sekä luomme lisää houkuttelevuutta työnantajana.

 

ANONYYMI ILMOITUSKANAVA

Steran työntekijät ja muut sidosryhmät voivat jättää anonyymiin ilmoituskanavaan nimettömästi tai omalla nimellä ilmoituksia epäillyistä väärinkäytöksistä, Steran arvojen tai Steran eettisten sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Ilmoituskanavan kautta Steralla on mahdollisuus saada tietoa ongelmista varhaisessa vaiheessa ja puuttua niihin.

Annetut ilmiannot ja epäilyt käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti vain käsittelyoikeudet omaavien henkilöiden kesken. Väärinkäytöksistä epäillylle henkilölle ilmoittaja pysyy aina anonyyminä.

Ilmoituksen vastaanottavat käsittelijät eivät saa käyttöönsä metatietoja tai IP-osoitetta, joilla ilmoittaja voitaisiin tunnistaa. Kaikki ilmoitukset kryptataan luontihetkellä symmetrisellä ja asymetrisella vahvalla salausalgoritmilla, jota ei voi purkaa tai muuttaa jälkeenpäin. Käsittelijät saavat tietoonsa vain ilmoituksen ajankohdan ja ilmoituksen sisällön.

Kiitos, kun autat Stera-konsernia toimimaan vastuullisena yhtiönä edistäen hyvää liiketoimintaa!

Ilmoita anonyymisti täällä.

 
Anonyymin ilmoituskanavan tietosuojaseloste
 


Takaisin